วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ไปเที่ยวโดยใช้จักรยานล้อใหญ่ๆจะขึ้นเหนือหรือลงใต้ไปได้ทุกที่ ที่ผมอยากไปขับได้เลื่อยๆจะส่งผลเช่นไรดังนั้นการพยายามเอาชนะธรรมชาติรวมทั้งค้นพบทางวิทยาศาสตร์และประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งก้าวไปข้างหน้าเรื่อย ๆ แทนที่จะน่าความสุข (การพ้นทุกข์) มาสู่มนุษยชาติก็อาจจะนำปัญหาใหม่ที่หนักหน่วงและยากจะแก้ไขได้ในอนาคตตัวอย่างที่เห็นชัดคือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ และความเชื่อเรื่องการเอาชนะธรรมชาติมีส่วนทั้งโดยตรงและ จักรยานล้อใหญ่ ราคา โดยอ้อมต่อการทำลายสิงแวดล้อม และการสร้างเพิ่มและขยายปัญหามลภาวะทางธรรมชาติในยุคปัจจุบันความหวังว่า วิทยาศาสตร์จะน่าเสนอทางออกจึงกลายเป็นเครื่องหมายคำถามที่ไม่มีคำตอบเมื่อเป็นเช่นนี้นักฟิสิกส์สมัยใหม่จึงหันทิศสู่เต๋ากันมากขึ้นกล่าวคือเชื่อว่าต้องเรียนรู้ว่าธรรมชาติเป็นเช่นไรและปรับตัวและปรับดุลชีวิตใหม่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติรวมทั้งหันมาต่อต้านการทำลายธรรมชาติ เรียกร้องการรักษาดุลทางธรรมชาติให้ จักรยานแนวใหม่ เกิดขึ้นรวมทั้งหันสู่การสร้างดุลยภาพใหม่การมีชีวิตแบบเรียบง่าย กลายเป็นคำตอบใหม่แต่ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือฟิสิกส์สมัยใหม่ไม่พูดถึงเรื่อง นิพพานรวมทั้งลัทธิเต๋าเองก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้นิพพานซึ่งหมายถึงการสลัดหลุดจากทุกข์หากตีความว่า การสลัดหลุดนี้หมายถึง การสลัดหลุดจากกฎพื้นฐาน เช่นกฎอนิจจัง กฎทุกขังกฎแห่งกรรม และวัฎฎลังสารสำหรับ เต๋า กฎเหล่านี้ คือ กฎของฟ้าหรือสวรรค์ ที่ไม่มีผู้ใดก้าวผ่านไปได้หมายความว่า เต๋าเชื่อว่าการพ้นทุกข์ระดับธรรมดาเท่านั้น ทำได้โดยการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ต่าง ๆเข้ากับช่วงจังหวะ เข้ากับเวลาและสถานที่(Space และ Time)สภาวะการพ้นทุกข์ที่เหนือกว่านั้น ยากหรือไม่น่าจะทำ จักรยาน fatbike ได้พุทธมหายานบางสายที่ได้อิทธิพลจากเต๋าก็เชื่อเรื่องการพ้นทุกข์แบบธรรมชาตินี้ หมายความว่าเข้าใจถึงกฎแห่งธรรมชาติ และปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพการณ์ที่เป็นจริงหมายความว่า นิพพานแบบเต๋านี้ ก็ยังคงเวียนว่าย ตาย เกิดอยู่ดีนิพพานคืออะไรพอมาถึงตรงนี้ผมกำลังทำให้ผู้อ่านปวดหัวมากขึ้น เพราะผมกำลังบอกว่า คำว่า นิพพาน ในพุทธศาสนาก็แตกต่างกันไป ตามนิกายและความเชื่อและผมกำลังบอกอีกว่า ยากจะบอกได้ว่าแบบไหนถูก fat bike ราคา แบบไหนผิดอย่างง่ายๆนิพพานแบบมหายาน ซึ่งได้อิทธิพลจากเต๋าก็อาจจะเชื่อว่านิพพาน คือการเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินิพพานแบบนี้!ม่มีความหมายในเชิงความสูงลุด แต่คือความเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งมีเป็นหนังสือมากมายที่เสนอแนวคิดแบบมหายานงานบางชิ้นโด่งดังมา และได้นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ เช่นเรื่องสิทธารถเป็นเรื่องของผู้แสวงหาธรรมที่ทำทุกอย่างเพื่อพบธรรมและบรรลุถึงความสูงสุด ในที่สุดเฃาก็พบว่า ธรรม คือความเป็นธรรมดาแบบหนึ่งในบั้นปลายของชีวิต เขาตัดสินใจทำอาชีพเป็นคนขับเรือเพื่อพาคนข้ามจากส่งหนึ่งไปอีกส่งหนึ่งสิงนี้สะท้อนปรัชญาแบบเต๋าที่ว่าสูงสุดคืนสู่ความเป็นสามัญ ความสูงสุด หรือกล่าวอีกแบบหนึ่งว่าความสูงสุดที่แท้ก็คือมายาแบบหนึ่งเท่านั้นเอง เมื่อแนวคิดนี้ fat bike ปฏิเสธเรื่องสภาวะสูงสุดการด่ารงอยู่แบบธรรมชาติและธรรมดายิ่งจึงกลายเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตนิพพานอีกแบบหนึ่ง คือ ลัทธิสุขาวดีหรือความเชื่อเรื่อง สวรรค์ และนรก คนที่ทำดีก็ต้องไปเกิดบนสรวงสวรรค์ในเวลาเดียวกันหมายถึง การปฏิเสธความเชื่อเรื่องการก้าวผ่านกฎแห่งกรรมและวัฏจักรไปได้อย่างง่ายๆและอาจจะหมายถึงการดำรงอยู่อย่างมีตัวตนที่เป็นอมตะ และเที่ยงแท้ของพระพุทธเจ้าใครอยากจะไปพบพระองค์ท่าน ก็ต้องมั่นสร้างกรรมที่ดี และบำเพ็ญบารมีนิพพานอีกแบบหนึ่ง คือ นิพพานแบบสลัดหลุด
จักรยานล้อโต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น